Istorija srpske medicine pre Nemanjića

Istorija srpske medicine pre Nemanjića Istorija srpske medicine pre Nemanjića je hronloški prikaz razvojnog perioda medicine od dolaska Srba (zajedno sa ostalim slovenskim plemenima) na Balkan u 7. veku, do dolaska Stefana Nemanje na vlast, u sedmoj deceniji 12. veka. Za razumevanje razvoja medicine u ovom periodu srpske istorije veoma je bitno navesti da je ona nastala u

Zdravlje

Zdravlje Zdravlje nije samo odsustvo bolesti već i potpuno fizičko, psihičko i društveno blagostanje. Na ovaj način je Svetska zdravstvena organizacija definisala zdravlje, a poslednjih godina definicija je proširena da bi uključila sposobnost da se vodi „društveno i ekonomski produktivan život“.[1] Po negativnoj definiciji, zdravlje predstavlja odsustvo bolesti. Kod svih organizama, zdravlje je vid homeostaze u stanju balansa sa unosom i iznosom energije i stvari u ekvilibrijumu