Na osnovu člana 6 i 10 Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ, i Osnivačkog akta usvojenog na Osnivačkoj skupštini održanoj  12. oktobra 2.002. godine u Beogradu, usvojen je:

S T A T U T
MEDICINSKOG AKADEMSKOG FORUMA

-MAF-
I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
MEDICINSKI AKADEMSKI FORUM
/u daljem tekstu FORUM/ je nevladino i neprofitno, udruženje gradjana – strukovna organizacija lekara čiji je cilj unapredjenje medicinske edukacije,nauke i struke.

Član 2.
FORUM svoje aktivnosti sprovodi na teritoriji SR Jugoslavije i saradjuje sa srodnim organizacijama u svetu.
Forum se može udruživati u saveze ili pristupati medjunarodnim organizacijama u skladu sa zakonom. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

Član 3.
Radi ostvarivanja postavljenih zadataka i ciljeva FORUMA je organizovan kao celina na jedinstvenoj stručnoj, društvenoj i ekonomskoj povezanosti svih organizacionih oblika, koje FORUM u svom delovanju bude stvarao.

Član 4.
Organizacioni oblici delovanja FORUMA imaju obavezu da obaveštavaju FORUM o svojim aktivnostima, preko direktora FORUMA.

Član 5.
Sedište Foruma je u Beogradu.

Član 6.
Forum ima svojstvo pravnog lica.
Forum obavlja delatnost pod nazivom: MEDICINSKI AKADEMSKI FORUM i/ili skraćeno  MAF. Rad Foruma je javan.
Forum za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima odgovara celokupnom svojom imovinom.

Član 7.
Forum predstavlja i zastupa  Predsednik. Predsednik može u slučaju odsustva ovlastiti lice koje će ga zamenjivati.
Rad Foruma je javan. Javnost se obaveštava o radu i stavovima Foruma putem medija, saopštenjima preko glasila Foruma i preko internet sajta.

Član 8.
Organizacione, ekonomske, marketinške poslove, odnose s javnošću, administrativne i tehničke poslove organizuje Sekretarijat Foruma.

Član 9.
Forum ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika sa tekstom na srpskom i engleskom jeziku: MEDICINSKI AKADEMSKI FORUM, sa lupom u sredini pečata i sedištem Beograd.
Štambilj je pravougaonog oblika dimenzija  7 X 4 cm.

II CILJEVI FORUMA

Član 10.
Ciljevi Foruma utemeljeni na Ustavu i važećim zakonima su:

 • unapredjenje medicinske akademske delatnosti,
 • unapredjenje zdravstvene zaštite,
 • unapredjenje obrazovanja i nauke u zemlji,
 • unapredjenje ljudskih prava u zdravstvenoj zaštiti i etike u medicini,
 • primena novih saznanja i tehnologija iz svetske medicine,
 • saradnja sa medicinskim institucijama i organizacijama sveta,
 • saradnja sa srodnim organizacijama sveta,
 • povezivanje sa našim lekarima u svetu i pomoć radi povratka u zemlju,
 • pomoć lekarima u stručnom usavršavaju u svetu.

III ZADACI FORUMA

Član 11.
Radi realizacije postavljenih ciljeva Forum ima sledeće zadatke:

     –   da unapredi akademski medicinski pokret,

 • da razvija argumentaciju medicine zasnovane na dokazima,
 • da ukazuje na značaj zaštite ljudskih prava u zdravstvenoj zaštiti,
 • da ukazuje na značaj savremenih tehnologija u medicini,
 • da stručnim i naučnim argumentima utiče na donošenje i izmenu zakona i propisa iz oblasti zdravstvene zaštite,
 • da predlaže najbolja rešenja u organizovanju adekvatnije zaštite zdravlja.

IV DELATNOST FORUMA

Član 12.
Delatnost Foruma obuhvata:

 • praćenje savremenih dostignuća medicinske nauke,prakse i obrazovanja,
 • predlaganje mera za unapredjenje zdravstvene zaštite i ljudskih prava u vezi zdravlja,
 • organizovanje stručnih i naučnih skupova ,
 • podsticanje naučno istraživačkog rada i edukacije,
 • saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i svetu
 • saradnju sa obrazovnim institucijama
 • dodela godišnjih priznanja lekarima za doprinos u razvoju medicine (humanista godine, lekar godine, lekar decenije i sl.).
 • predlaganje za društvena priznanja i odlikovanja,
 • izdavavačka delatnost u štampanom i elektronskom obliku, u skladu sa zakonom,
 • organizovanje javnih tribina,radio i TV emisija,publikovanje stručnih materijala, knjiga u skladu sa zakonom.
 • organizovanje humanitarne pomoći u saradnji sa humanitarnim fondacijama i organizacijama u svetu.

V ČLANOVI FORUMA – PRAVA I OBAVEZE

Član 13.
Članovi Foruma mogu postati lekari iz zemlje i sveta koji su ostvarili značajne  rezultate u sticanju znanja, edukaciji i nauci, kao i radne rezultate u zemlji i svetu, koji zatraže prijem u Forum i taj prijem potvrdi Upravni odbor Foruma, tj. oni  koji prihvate Statut Foruma i koji redovno plaćaju godišnju članarinu.
Član Foruma može biti i iz nemedicinske struke, ako je ona bitna za uspešan rad Foruma.
Članu Foruma  izdaje se članska karta.

Član 14.
Član Foruma ima pravo učešća u svim aktivnostima  Foruma i pravo da bira i bude biran u organe Foruma.

Član 15.
Član Foruma ima pravo i obavezu:

 • da aktivno učestvuje u radu Foruma i ostvarivanju ciljeva i zadataka Foruma,
 • da čuva ugled Foruma i lekarskog poziva, pridržavajući se lekarskih etičkih normi,
 • da redovno plaća članarinu i ispunjava ostale obaveze prema Forumu.

Član 16.
Članstvo u Forumu prestaje:

 • istupanjem iz Foruma,
 • isključenjem iz Foruma zbog neispunjavanja obaveza o čemu konačnu odluku donosi Upravni odbor.

Član 17.
Upravni odbor Foruma može za počasne članove Foruma da proglasi istaknute ličnosti iz sveta i zemlje  i da im uruči posebna priznanja.

VI ORGANI FORUMA

Član 18.
Organi Foruma su:

 • Skupština Foruma
 • Predsednik Foruma
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Etički komitet

Član 19.
Skupštinu Foruma čine članovi Foruma. Skupština bira Predsednika Foruma.
Skupština odlučuje o pitanjima: promena statusa i statuta, kao i izboraupravnog i nadzornog odbora većinom glasova prisutnih.
Odlučivanje jepunovažno ako u njemu učestvuje većina članova Skupštine.

Član 20.
Upravni odbor bira Skupština Foruma sa mandatom od četiri godine, koji se može obnavljati.
Upravni odbor ima 9 članova koji iz svojih redova biraju predsednika, tri potpredsednika,direktora  i sekretara.
Upravni odbor odlučuje o svim pitanjima bitnim za funkcionisanje Foruma osim onih koja su u nadležnosti Skupštine.Upravni odbor donosi odluke o udruživanju u medjunarodne organizacije i asocijacije.

Član 21.
Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Skupština Foruma, od kojih je jedan predsednik. Mandat Nadzornog odbora je četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Član 22.
Etički komitet od 5 članova imenuje Upravni odbor Foruma iz redova članova Foruma.

Član 23.
Upravni odbor može imenovati komisije i druga radna tela iz redova svojih članova, kao i ispostave u drugim gradovima i državama.

VII GLASILO FORUMA

Član 24.
Forum ima svoje glasilo ACADEMEDICA – AKADEMSKA MEDICINA  stručni časopis na ravnopravnim srpskom i engleskom jeziku.

VIII IMOVINA I MATERIJALNO FINANSIJSKA SREDSTVA FORUMA

Član 25.
Imovina Foruma se sastoji iz pokretne i nepokretne imovine.
Imovinom Foruma rukovodi  Upravni odbor.
Materijano-finansijska sredstva Foruma su redovni i vanredni prihodi.

Redovni prihodi su:

 • članarina
 • prihodi koje Forum ostvari obavljajući svoju delatnost
 • drugi prihodi u skladu sa zakonom

Vanredni prihodi Foruma su:

 • pomoć organizacija i zajednica u vidu dotacija i subvencija
 • prihodi od izvršenih usluga i poslova na osnovu ugovora
 • donacije sponzora i dobrotvora
 • pokloni i dobrovoljni prilozi od svojih članova i drugih lica

Član 26.
Evidenciju pokretne i nepokretne imovine i materijalno finansijskog poslovanja Foruma obavljaće Sekretarijat Foruma ili specijalizovana organizacija za vodjenje poslovanja, kojoj poslove poveri Upravni odbor Foruma.

Član 27.
Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana prihoda i rashoda Foruma je Predsednik Foruma, odnosno lica koja on ovlasti.

IX POSTUPAK ZA IZMENU I DOPUNU STATUTA

Član 28.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta Foruma mogu podneti:

 • Skupština Foruma
 • Upravni odbor Foruma
 • Jedna trećina ukupnog članstva Foruma

Član 29.
Obrazloženu inicijativu za izmenu i dopunu Statuta Foruma razmatra i utvrdjuje Upravni odbor, a Predlog o izmenama i dopunama Statuta i podnosi ga Skupštini Foruma na usvajanje.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.
U slučaju prestanka rada Foruma imovina Foruma će se predati Crvenom krstu Srbije.

Upravni odbor Foruma je obavezan, da o prestanku rada Foruma obavesti nadležni državni organ  u zakonskom roku, radi brisanja iz registra.

Član 31.
Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od objavljivanja, a primenjivaće se po upisu u Registar društvenih organizacija i udruženja gradjana.

U Beogradu, 12. oktobar 2002.

Predsednik Osnivačke Skupštine

MEDICINSKOG AKADEMSKOG FORUMA

………………………………………………………..

                                                                                    Prof dr Vasilije Drecun