Prirodni priraštaj

Logo thumbRepublika Srbija
ZDRAVSTVENI  SAVET

Zdravstveni savet Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 11. oktobra 2012. godine usvojio Zaključke o korupciji u zdravstvu.

ZAKLjUČCI
Zdravstvenog saveta Srbije posle diskusije o korupciji u zdravstvu

 1. Zdravstvo u Srbiji je danas u vrlo nezavidnom položaju. “Živimo i radimo u vremenu koje nama, zdravstvenim radnicima nije naklonjeno”.
 1. U okviru opšteg nepovoljnog stanja u ovoj oblasti, pitanje korupcije u zdravstvu energično je nametnuto kao jedno od najkrupnijih, ako ne i ključno u ovom momentu.
 1. Postojanje korupcije u zdravstvu i brojne štetne posledice ove pojave su činjenica i nisu sporni. Nije sporna ni potreba da se, na svim frontovima, preduzmu mere za iskorenjivanje ovog ozbiljnog problema. Uverenje Zdravstvenog saveta Srbije je, pritom, da velika većina zdravstvenih radnika u Srbiji pošteno radi svoj posao.
 1. Okvirni razgovori o ovako krupnim pitanjima, zaključivanje na osnovu nedovoljno sigurnih ili nepotpunih podataka, ili bez sigurnih dokaza i paušalne procene koje srećemo svakodnevno – ne doprinose rešavanju problema, ali ruše ugled zdravstvenih radnika i zdravstvene službe, jedan su od ključnih uzroka stvorenog nepoverenja građana u one koji treba da ih leče, a nanose štetu i već poljuljanom ugledu zemlje. Praktično jednoglasno prihvatanje ocene da je zdravstvo jedna od najkorumpiranijih delatnosti kod nas, a bez preduzimanja odgovarajućih energičnih protivmera – visoko je štetno samo po sebi, a posledice koje takva ocena ima kada se uporno ponavlja – mnogostruke su i zaista veoma teške. Iz tih razloga, Zdravstveni savet Srbije se zalaže da problem nazvan “korupcija u zdravstvu” bude u najvećoj mogućoj meri na objektivan i razuman način razložen, analiziran i definisan, posle čega bi morale da slede odgovarajuće mere da se stanje promeni. Pri tome, bilo bi neophodno da se nedvosmisleno razjasni za koji deo problema su odgovorni zdravstvo i zdravstveni radnici, a za koji deo uzroke i razloge treba tražiti drugde. Podrazumeva se da je tehnički deo borbe protiv korupcije (otkrivanje nezakonitih radnji i počinilaca krivičnih dela, kao i njihovo gonjenje) – posao odgovarajućih institucija države.
 1. Zdravstveni savet Srbije treba, posle široke i obuhvatne diskusije, da formuliše i usvoji svoje stavove po ovim pitanjima i da te stavove učini javnim.
 1. Podrazumeva se da Zdravstveni savet Srbije, kao i svi drugi, podržava kodekse medicinske etike svih komora, stručnih udruženja i zdravstvenih ustanova, kao i do sada učinjene napore njihovih etičkih komiteta, sudova časti i drugih organa na suzbijanju korupcije. Načela izneta u tim dokumentima nisu sporna i svakako su ispravna.
 1. Zdravstveni radnici Srbije nezadovoljni su sadašnjim ocenama stanja u zdravstvu po pitanju korupcije, a svoje sopstvene ocene (dokumentovane i objektivne) za sada nemaju. Zdravstveni savet Srbije bi, u ovom smislu, mogao da dâ konstruktivan doprinos predlogom da se pripremi i sprovede odgovarajuća anketa o korupciji u zdravstvu kod nas. Na rezultatima takve ankete mogla bi da se bazira naša procena stanja.
 1. Zdravstveni savet Srbije treba, u najkraćem roku, da, kao doprinos objektivnom sagledavanju stvari i u okviru pokušaja da se postigne potreban stepen saglasnosti o ovim važnim pitanjima, organizuje okrugli sto o korupciji u zdravstvu, uz učešće svih koji su zainteresovani i pozvani da daju svoj doprinos.
 1. Zdravstveni savet Srbije bi mogao da ukaže na potrebu da se, uz sve druge mere u okviru borbe protiv korupcije, pokrene i obezbedi jedinstven zajednički napor svih u državi da se stanje u zdravstvu promeni, da se utiče na ponovno formiranje i trajno negovanje normalnih etičkih i moralnih normi u ovoj vitalno važnoj delatnosti i da se jednoglasno orkestrirano, energično radi na podizanju ugleda ove profesije i ove delatnosti i vraćanju poverenja građana u one koji treba da ih leče.
 1. Zdravstveni savet Srbije pozdravlja objavljivanje Izveštaja o oblicima, uzrocima i rizicima korupcije u sistemu zdravstva od strane Agencije za borbu porotiv korupcije (5. septembar 2012) urađenog na osnovu analize predstavki upućenih Agenciji i drugih izvora koji su joj bili dostupni. Izveštaj sadrži i Preporuke i mere koje bi dovele do smanjenja rizika od korupcije i unapredile sistem zdravstva (Poglavlje 11.). Zdravstveni savet Srbije podržava započete aktivnosti Agencije za borbu protiv korupcije na izradi planova integriteta u zdravstvenim ustanovama. Osim deklarativne podrške, Savet bi mogao da potraži i praktične načine da utiče na to da i drugi (Ministarstvo, komore, stručna udruženja, same zdravstvene ustanove) podrže Agenciju, kako bi ovi napori dali pozitivan rezultat. Savet može i da pomogne da ovaj rad Agencije dobije pozitivan publicitet. Savet treba da ostane u toku sa daljim aktivnostima Agencije na ovom polju i da, kada je god to potrebno i moguće, pruži svoju pomoć i podršku, a može i treba da daje i svoje predloge Agenciji.
 1. Udruženje građana “Srbija u pokretu“, započelo je akciju koja bi trebalo da rezultira usvajanjem i primenom “Antikorupcijske građanske povelje“, za sada – na nivou primarne zdravstvene zaštite. Nivo domova zdravlja svakako nije najbitniji prostor po pitanju korupcije u zdravstvu, ali i ove napore i slogan: “Ne primam mito, radim za platu” – Savet može da podrži, uz preporuku da se prošire na sve nivoe zdravstvene zaštite.
 1. Zdravstveni savet Srbije se zalaže za uvođenje efikasnog sistema kontrole, kako nad radom zaposlenih u zdravstvu tako i nad radom organa upravljanja, uz sankcionisanje nezakonitog ponašanja, odnosno svakog činjenja ili nečinjenja u okviru nadležnosti.
 1. Osnovni cilj svega predloženog bio bi: iskorenjivanje i korupcije i svih drugih kriminalnih ili štetnih pojava u zdravstvu, unapređenje sistema rada i podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite, vraćanje ugleda i poverenja ljudi u zdravstvenu službu i zdravstvene radnike, kao i popravljanje ukupnog imidža i zdravstva i države u svetu.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *